Bydd y Ganolfan Busnes a Menter Wledig  yn rhan allweddol o’r eco-system y bwriedir ei ddatblygu yn enw Tir Glas. Caiff ei sefydlu er mwyn cefnogi gweledigaeth ehangach y rhanbarth i ddatblygu economi cryf a gwydn a fydd yn galluogi busnesau i ymsefydlu, i dyfu ac i ffynnu yn y pen draw.

Bydd y GBMW mewn sefyllfa i roi cyngor a chymorth ymarferol i fusnesau lleol fel eu bod yn datblygu’n endidau deinamig a mentrus sy’n elwa o gyfnewid gwybodaeth a hyfforddiant y gellir eu teilwra i’w hanghenion penodol.

Er y bydd rhywfaint o bwyslais ar gefnogi entrepreneuriaid a pherchnogion busnes i ddod yn fwy cynaladwy, bydd y GBMW hefyd yn gallu cynorthwyo unrhyw fusnes lleol sy’n awyddus i dyfu a datblygu mewn partneriaeth â’r Brifysgol dros gyfnod o amser.

Bydd y prif ffocws ar ddatblygu twf carfan newydd o ymarferwyr ac entrepreneuriaid gwybodus, creu busnesau newydd sbon mewn meysydd technoleg codiad haul allweddol, cefnogi busnesau presennol yn eu gweithgareddau, annog a chefnogi’r rhai sy’n gweithio yn y sector amaethyddol i arallgyfeirio a cheisio ac annog busnesau’r ardal i fabwysiadu dulliau cynaliadwy a mwy gwydn o feddwl a gweithredu. Bydd arloesi a chreadigrwydd yn themâu cyson ar draws yr holl wasanaethau a gynigir.