Nodau ac Amcanion

Nodau

 1. Gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Llambed a’r cyffiniau.
 2. Cyfrannu’n adeiladol at ail-ddychmygu a chyd-greu Cymru’r dyfodol.

 

Amcanion

Economaidd

 1. Cryfhau seilwaith economi’r dref a’r ardal gyfagos gan greu swyddi o’r newydd yn y sectorau bwyd a lletygarwch yn benodol.
 2. Datblygu Llambed yn gyrchfan ar gyfer ymwelwyr a, thrwy hynny, gefnogi cynnig twristaidd o safon ryngwladol yng Ngheredigion.
 3. Sicehau bod y ddarpariaeth sgiliau a phorfiadau dysgu yn cyd-fynd ag anghenion economaidd busnesau lleol. 
 4. Gwella ansawdd ac amrywiaeth y cyfleon gwaith fel y gellir cadw talentau lleol yn yr ardal yn ogystal â denu teuluoedd yn ôl i weithio i Geredigion.
 5. Meithrin agweddau mwy mentrus ymhlith perchenogion busnes yr ardal a’u hannog i fabwysiadu ffyrdd newydd o feddwl.
 6. Cynyddu nifer myfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch y rhanbarth.

 

Cymdeithasol

 1. Sefydlu Llambed yn ganolfan o bwys ar gyfer hyrwyddo cymunedau iach a chynaliadwy o fewn cyd-destun gwledig;
 2. Sefydlu rhwydweithiau lleol/ledled y wlad yn enw’r Ganolfan a fydd yn hyrwyddo cydweithio a chydweithredu ym meysydd bwyd cynaliadwy, twristiaeth  a mentergarwch cynaliadwy.
 3. Sefydlu ‘bwyd’ fel brand ar gyfer datblygu tref Llambed i’r dyfodol.
 4. Sefydlu mentrau cymunedol e.e. cyfleuster hyfforddiai bwyd yng nghanol y dref a rhandiroedd ar y campws a Phontfaen a fyddai’n cefnogi cynhwysiant cymdeithasol.
 5. Grymuso’r gymuned leol i gymryd perchenogaeth o’r weledigaeth ac i gyfrannu at ei datblygiad dros gyfnod o amser.
 6. Cynyddu nifer yr ymwelwyr â’r dref trwy gydol y flwyddyn;

 

Amgylcheddol

 1. Codi ymwybyddiaeth o fewn y gymuned a thu hwnt o effaith newid hinsawdd. 
 2. Cynnig amrywiaeth o gyrsiau ym maes cynaliadwyedd gyda phwyslais ar ffyrdd mwyd cydnerth, cytûn a chynaliadwy o fwy ac o weithio. 
 3. Ehangu cyfleon ym maes twristiaeth gynaliadwy;
 4. Gweithio gydag ysgolion a cholegau lleol i godi ymwybyddiaeth disgyblion a myfyrwyr ynghylch ystod o faterion perthnasol yn ymwneud â chynaliadwyedd ac adfywio cymunedol.
 5. Cefnogi’r ffordd y mae Llambed a’r cyffiniau yn cefnogi bwriadau Llywodraeth Cymru wrth wireddu amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Diwylliannol

 1. Cefnogi’r Gymraeg fel iaith gymunedol lle caiff gyfle i ddatblygu a ffynnu;
 2. Dathlu ffordd o fyw’r Gymru wledig, ei threftadaeth a’i diwylliant.