Pentref Bwyd Tir Glas

Mae datblygiad Pentre Bwyd Tir Glas ar dir Pontfaen yn gyfle cyffrous i greu menter fasnachol newydd yn Llambed. Bydd yn fan cychwyn ar gyfer gwireddu gweledigaeth rymus ar gyfer y dref, gan alluogi’r Brifysgol a phartneriaid eraill gynnig am gyllid sylweddol o ffynonellau rhanbarthol a chenedlaethol i ddatblygu agweddau eraill ar y cynllun mewn mannau eraill yn gyfagos.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ymgynghoriad presennol ewch at  https://aldiconsultation.co.uk/pontfaen

Bydd datblygiad Pontfaen yn galluogi’r Brifysgol i:

 1. weithio’n agos ag Aldi i sefydlu pentref bwyd ar y safle lle bydd cyfle i arddangos a dathlu cynnyrch bwyd lleol;
 2. weithio’n agos gydag Aldi i ategu’r bwyd lleol sydd ar gynnig a datblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithio a chynyddu cyfleodd cyflogaeth;
 3. fuddsoddi yn y pafiliwn – adeilad rhestredig gradd 2 – gan sicrhau y caiff ei weld fel man dinesig ac adnodd i’w ddefnyddio gan y gymuned yn y dyfodol;
 4. fuddsoddi mewn hwb bwyd cymunedol ar gyfer hyrwyddo, dysgu a datblygu sgiliau mewn perthynas â bwyd lleol yng nghanol tref Llambed;
 5. fuddsoddi ymhellach yn yr Ŵyl Fwyd flynyddol a gynhelir ar dir y Brifysgol;
 6. sefydlu pencadlys ar gyfer Canolfan Tir Glas ar gampws y Brifysgol;
 7. uwchraddio’r cae chwarae a fydd ar ôl ym Mhontfaen a fydd at ddefnydd myfyrwyr y Brifysgol a chlybiau chwaraeon lleol;
 8. weithio gyda’r Cyngor Sir a grwpiau chwaraeon lleol i ddatblygu ymhellach adnoddau chwaraeon yn y rhan hon o Lambed.
Pavilion Lampeter
Loom Crafts Pod

Deilliannau

 1. Sefydlu cabanau bwyd ym Mhontfaen gan sicrhau tenantiaid pwrpasol ar eu cyfer.
 2. Gweithio gydag Aldi fel bod cynaliadwyedd wrth wraidd datblygiad y pentref bwyd.
 3. Bod o leiaf bymtheg cwmni lleol yn elwa’n rheolaidd o’r datblygiad.
 4. Sefydlu partneriaeth ffurfiol â Chanolfan Fwyd Cymru yn Horeb.
 5. Creu 40 o swyddi newydd yn Llambed.
 6. Bod o leiaf hanner dwsin o gymdeithasau lleol yn defnyddio’r pafiliwn ar ei newydd wedd.
 7. Bod o leiaf pum tîm chwaraeon o’r gymuned yn cael defnydd o’r cae chwarae ym Mhontfaen.